Obchodní podmínky (dále jen OP)

A. Základní ustanovení

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, která byla uzavřena na webovém rozhranní portálu www.medi-mayer.cz, kdy na jedné straně je společnost MAYER CZ, spol. s r.o., IČ 61946265, DIČ CZ61946265, se sídlem Bohuslava Martinů 1885/2, 741 01 Nový Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 12868 jako prodávající (dále jen "Prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující").

Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel. Spotřebitelem je privátní osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá smlouvu nebo jinak jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

B. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a jsou hrazeny plně Kupujícím,

b) požaduje úhradu kupní ceny formou úhrady dobírky při převzetí zboží nebo zálohovou platbu předem,

c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny bez DPH i s DPH, a to včetně informace o přepravném na české adresy,

d) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, za podmínek dle odstavce D. těchto OP,

e) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Kupujícího.

C. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží a přepravné) vloží do košíku, doplní požadované údaje a odešle objednávku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k ní vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Prodávající odevzdá věc Kupujícímu v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Prodávající zabalí věc podle zvyklostí. Stejným způsobem zajistí přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Kupující uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

D. Odstoupení od smlouvy

Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodů. Lhůta běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

Prodávající umožňuje Kupujícímu Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu zaslaného na info@mayer.cz . Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese MAYER CZ, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 1885/2, 741 01 Nový Jičín.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady, na adresu MAYER CZ, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 1885/2, 741 01 Nový Jičín.

Zboží by měl Kupující Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se Kupující Spotřebitel pro odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení zboží doručit Prodávajícímu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, na účet Kupujícího.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu Kupující předal vrácené zboží.

Kupující Podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smluvy, jedná-li se o výrobek označený v základních informacích (na stránce vpravo nahoře) "Bude vyrobeno na zakázku".

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití;

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

E. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu A Rady EU č. 2016/679 - GDPR. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@mayer.cz. Prodávající bude uchovávat osobní údaje Kupujícího po dobu 10 let a zavazuje se je po ukončení této lhůty smazat. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, požádat Prodávajícího o výmaz svých osobních dat a Prodávající je povinen osobní data nad rámec zákonných a právních povinností - smazat.

F. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků a přepravného na české adresy, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

V případě objednávek ze zahraničí budou ceny po vzájemné dohodě navýšeny na úroveň skutečných nákladů na přepravné.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane plnění za cenu na webovém rozhraní platnou v okamžiku objednání.

G. Objednávání

Kupující zboží vybere a objedná na webovém rozhraní www.medi-mayer.cz a odešle objednávky, čímž dojde k uzavření závazné kupní smlouvy.

H. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: na dobírku při doručení zboží platební kartou přepravci, na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) nebo zálohová platba předem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

I. Dodací podmínky

Zboží bude zasláno Kupujícímu na požadovanou českou adresu vybranou přepravní službou dle rozhodnutí Prodávajícího.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@mayer.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

J. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží prodávaní nabízené na webovém rozhraní www.medi-mayer.cz se řídí příslušnými právními předpisy ČR a následujícími ustanoveními všeobecných Dodacích a platebních podmínek Prodávajícího:

a) výrobky značky MAYER jsou určeny pro obvyklé používání ve zdravotnických interiérech pro sezení. Výrobky nejsou vhodné pro zatížení a stabilitu stojící osoby. Maximální zatížení výrobků je 120 kg.
Pokud v nabídce není uvedeno jinak, činí záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje,

b) Prodávající odpovídá za funkční i pohledové vady způsobené při výrobě, neodpovídá za vady způsobené nevhodným používáním,

c) protože zboží je konstruováno pro užívání způsobem dle bodu a), nelze při jiném způsobu užívání jakékoliv záruky odolnosti i bezpečnosti uplatňovat.

Podmínkou záruky je dodržení těchto zásad při převzetí zboží, jeho montáži a používání:

a) Kupující je povinen dodržet dodací podmínky dle odstavce I. těchto OP,

b) Kupující je povinen dodržet také montážní podmínky: montáž není součástí dodávky a je prováděna Kupujícím. Montáž zboží může provádět odborný pracovník i Kupující, avšak vždy jen způsobem stanoveným v návodu k montáži a používání, který je nedílnou součástí dodávky zboží a je zpravidla uložen přímo v obalu příslušného zboží. Kupující je povinen respektovat, že pokud z jakýchkoliv důvodů není při montáži k dispozici návod k montáži a používání, nelze zboží smontovat a užívat a Kupující je povinen si scházející návod k montáži a používání před montáží na info@mayer.cz vyžádat,

c) záruka se nevztahuje na vady pohledové, které nebyly uplatněny bezodkladně po převzetí zboží Kupujícím, které nebrání v užívání zboží k obvyklému účelu (drobné pohledové rozdíly struktury a vzhledu jednotlivých dílů), vady způsobené cizím přepravcem v případě, že zboží bylo kupujícím převzato bez výhrad i přesto, že jevilo známky poškození obalu, vady způsobené neodborným a nesprávným zacházením v rozporu s návodem k používání a montáži, nesprávnou demontáží výrobku (hrozí poškození zejména mechanik a vzduchových pístů) a nadměrným opotřebením či zatížením zboží při používání.

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

K. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.6.2023, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na www.medi-mayer.cz .

Prodávající - doručovací adresa: MAYER CZ, spol. s r.o., B. Martinů 1885/2, 741 01 Nový Jičín, info@mayer.cz, tel.+420 556 703 728.

Provozní doba: objednávky přes internetový obchod www.medi-mayer.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Nastavení cookies

Aby Vám naše stránky fungovaly správně, potřebujeme souhlas se zpracováním cookies, malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Cookies využíváme např. ke správě košíku nebo ke sledování návštěvnosti. Více informací

Povolit vše Povolit nezbytné Zamítnout vše